společnosti KEY4 s.r.o., IČ: 27537781, se sídlem Pardubická 233, 530 02 Srnojedy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24792.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání kurzů vaření a pečení, pořádaných společností KEY4 s.r.o., prostřednictvím internetových stránek www.monamy.cz, prodeji dárkových poukazů a prodeji dalších produktů ze stránek www.monamy.cz. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2. Provozovatelem internetových stránek www.monamy.cz a poskytovatelem služeb je společnost KEY4 s.r.o. se sídlem Pardubická 233, 530 02 Srnojedy, tel.: 603 743 590, monamy@monamy.cz (dále jen „Provozovatel“)

1.3. Pro účely těchto VOP platí následující termíny:
„Zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná
„Webové stránky“ – internetový portál provozovaný KEY4 s.r.o. na internetové adrese www.monamy.cz
„Kurz“ – kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem
„Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Poukaz“ – poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího Kurzu.
„Produkt“ – další nabízené položky na www.monamy.cz
„Účastník kurzu“ – fyzická osoba, která se osobně účastní Kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

1.6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

2. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka, cena

2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů, Poukazů a dalších produktů a služeb, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

2.1.2. Kurzy, Poukazy a další produkty a služby nakupuje Zákazník za cenu platnou v době odeslání objednávky.

2.1.3. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady mohou být Provozovatelem doúčtovány v konečném souhrnu objednávky a zaslány na e-mail Zákazníka.

2.1.4. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny.

2.2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.

2.2.2. Zákazník objednává Kurz či Produkt prostřednictvím Přihlašovacího/Objednávkového formuláře (dále jen „Objednávka“)

2.2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje a odesláním objednávky potvrzuje správnost zadaných údajů.

2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy

2.2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením potvrzení o přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Platba a platební podmínky

3.1.1. Po uzavření smlouvy je Zákazník povinen uhradit Provozovateli bezhotovostně cenu Kurzu, přičemž veškeré platební údaje obdrží od Provozovatele e-mailem.

3.1.2. Platbu ceny Kurzu lze provést rovněž v hotovosti nejpozději v den konání kurzu, avšak jen na základě písemného souhlasu Provozovatele. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.

3.1.3. Zákazník je povinen uhradit cenu za Kurz před započetím kurzu. V opačném případě není Zákazník/Účastník kurzu oprávněn se Kurzu zúčastnit.

3.1.4. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.

3.1.5. Cenu za poskytnutí Kurzu je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.

3.2. Dodací podmínky Poukazu

3.2.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době po úhradě kupní ceny.

3.2.2. Poukaz může být dodán v elektronické podobě, a to zasláním na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

3.2.3. Poukaz může být rovněž zakoupen v provozovně Provozovatele či dodán prostřednictvím sjednané přepravní společnosti.

3.3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.3.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb a zboží a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb nebo zboží sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.3.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu.

3.3.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci kurzu povinni dodržovat provozní a sanitační řád, bezpečnostní řád, pokyny lektora a nejsou oprávněni pohybovat se mimo prostory určené ke konání Kurzu bez vědomí lektora nebo jeho zástupce.

3.3.4. Lektor nebo jeho zástupce na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce a práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své, ale i ostatních Účastníků kurzu.

3.3.5. Lektor nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení peněz či slevu z ceny Kurzu.

3.3.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších zdravotních omezeních, které je třeba zohlednit, a mohly by být rizikem pro Účastníka v průběhu Kurzu.

3.3.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky infekčního onemocnění nebo mu byla nařízena karanténa.

3.4. Zrušení a změna Kurzu

3.4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu.

3.4.2. V případě, že Provozovatel zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem nebo telefonicky

3.4.3. V případě zrušení konání Kurzu je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi platbu za Kurz či umožnit Zákazníkovi či Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítne, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz.

3.5. Zrušení účastni na Kurzu ze strany Zákazníka

3.5.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Provozovateli

3.5.2. Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Provozovateli více než 7 dnů před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou.

3.5.3. V případě, že Zákazník neoznámí zrušení účastni na Kurzu a na Kurz se nedostaví, nemá nárok na vrácení ceny Kurzu ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.

3.5.4. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 7 dnů před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

3.6. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

3.6.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku

3.6.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu § 1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne podání Poukazu.

3.6.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.

3.6.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu monamy@monamy.cz

3.6.5. Zaplacené finanční prostředky je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

3.6.6. Odstoupit od kupní smlouvy podle č. 3.6.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.

3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele

3.7.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Kurzu či poukazu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.

3.7.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.

3.7.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat a je povinen Zákazníkovi vrátit uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.

3.8. Odpovědnost za škodu

3.8.1. Účastníci Kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech.

3.8.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

4. POUKAZY

4.1. Využití poukazu

4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. V případě, že je hodnota Poukazu vyšší než cena Kurzu, může Zákazník rozdíl využít na nákup jiných služeb či produktů Provozovatele.

4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.

4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Provozovatele.

4.2. Platnost poukazu

4.2.1. Platnost poukazu je na něm vyznačena.

4.2.2. Provozovatel je oprávněn na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o 6 měsíců, maximálně však jednou.

5. REKLAMACE KURZU

5.1. V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám, je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese monamy@monamy.cz či na adrese provozovny nebo sídla.

5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení.

5.5. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

5.6. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném kurzu, poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provozovatel je oprávněn k provozování Kurzů a jiných akcí na základě zákonných oprávnění.

7.2. Zákazník může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty na e-mail monamy@monamy.cz

6.3. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna Provozovatele na adrese Pardubická 92, 530 02 Srnojedy